top of page

Fænøsund Friskoles Visioner.

Som elev på Fænøsund Friskole møder og forholder du dig til verden omkring dig. I et
kreativt og musikalsk læringsmiljø tilegner du dig relevant viden og brugbare
færdigheder på tværs af skolens fag. I skolens stærke fællesskab bliver du mødt med
passende udfordringer og oplever en stigende nysgerrighed på livet og verden
omkring dig.

En skole for hele familien

Der er positive forventninger til, at hele familien – forældre, bedsteforældre og søskende – deltager aktivt på Fænøsund Friskole. Forældrene har en aktiv rolle i det nære samarbejde mellem elev og medarbejder. - I aktiviteter og traditioner i den enkelte klasse og i det store fællesskab. Forældrene skal bidrage til skolens samlede virke gennem konkrete, praktiske arbejdsopgaver og gennem aktiv deltagelse i sociale begivenheder, der styrker fællesskabet og skolens traditioner.

Fællesskab og forskellighed

Fællesskabet på Fænøsund Friskole er den samlende ramme, som omsætter skolens værdier, vision og traditioner i fælles aktiviteter og gensidige forventninger til alle, der er en del af skolen. Samtidig er fællesskabet kendetegnet ved at kunne rumme forskellighed og mangfoldighed. Fællesskabet er værdifuldt på en måde, så den enkelte oplever mening ved at være deltager i det, og fællesskabet bidrager til at fremme trivsel, læring og udvikling blandt alle på Fænøsund Friskole.

Traditioner er fællesskabets ståsted

Morgensang, årstidsbestemte begivenheder og fælles 1. skoledag er nogle af de traditioner på Fænøsund Friskole, som skaber social samhørighed og gør fællesskabet synligt. I kraft af skolens traditioner skabes en fortælling, som den enkelte elev og familie bliver en del af. Traditioner er historiske markeringer, der skal styrke elevernes forståelse for, hvem de er, og har ført os til, hvor vi er i dag.

Vi lærer i mødet med livet

Dannelse og uddannelse er hinandens forudsætninger, og elevernes oplevelse af mening opstår, når fagenes indhold kan kobles til deres livserfaring. Undervisningens skal derfor indeholde mulighed for, at eleverne kan gøre sig erfaringer med det, der skal læres, og det lærte skal igennem erfaringer opleves relevant og nødvendigt for eleverne. Oplevelsen af mening og mestring gennem erfaring er således centralt for det pædagogiske personales samvær med skolens elever.

Vi lærer forskelligt, men vi lærer sammen

Med skolens Grundtvig-koldske ståsted er der fokus på, at læring sker i en vekselvirkning mellem mennesker, der indgår i ligeværdige relationer. I undervisningen og de øvrige pædagogiske aktiviteter tilstræbes det at understøtte stærke relationer, såvel børn imellem som mellem de voksne og børnene. Samarbejdet mellem forældre, elever og det pædagogiske personale om trivsel og læring skal understøtte den enkelte elevs meningsfulde deltagelse i undervisning og skolens fællesskab. Det pædagogiske personale arbejder som professionelle læringsfællesskab, der er kendetegnet ved åbenhed, nysgerrighed og samarbejde og med blik for elevernes trivsel og mangfoldig læring.

Et blik for tendenser i samfundet

Samtidig med, at vi skuer bagud i tid for bedre at forstå, hvor vi er i dag, skal skolens aktiviteter afspejle nutidens samfund og det liv skolens børn og unge lever. Derfor integreres f.eks. IT-teknologi og sociale medier i undervisningen, hvor det er relevant.

Fysiske rum, naturen og jordens ressourcer

På Fænøsund Friskole skal forskellige fysiske rum understøtte og stimulere læring og nysgerrighed hos eleverne. Naturen er et af mange forskellige fysiske rum, som eleverne skal udfolde sig i og modtage undervisning i. Viden om naturen og Jordens ressourcer skal være genstand for forståelse for den menneskelige påvirkning af miljøet.

Fænøsund Friskoles visioner er udarbejdet i et samspil mellem bestyrelse, personale og elever i 2018.

bottom of page