top of page

Trivsel

Handleplan i relation til elever og klassers trivsels

Handleplanen er et redskab for skolens ledelse i forbindelse med ekstra ordinære udfordringer omkring en elev eller en klasses trivsel.

Der forventes, at forældre og klasselærere/lærere samarbejde omkring elevernes almene trivsel.

Tidsrammen for handleplanen er maks. 3 måneder.

Forældre har krav på løbende information omkring deres barns trivsel.

 

 1. Den, der får kendskab til en klasse/elevs mistrivsel, har pligt til at informere klasselæreren/forældrene.

 2. Klasselæreren informerer skolens leder. Klasselæreren/skolelederen er ansvarlig for, at alle dokumenter omkring en elevsag lægges i elevens mappe på kontoret.

 3. Klasselæreren og skolelederen aftaler – ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag – det videre handlingsforløb.

  1. Orientering til forældrene

  2. Orientering til bestyrelsesformand/bestyrelse

  3. Samtaler med eleven

  4. Samtaler med klassen

  5. Såfremt tiltagene inden for en kort periode ikke medfører ændringer, indkaldes der til møde.
    

Når der iværksættes en handleplan, der kan ende med bortvisning, SKAL bestyrelsen orienteres.
Forældrene skal skriftligt orienteres om, at såfremt handlingsplanen ikke medfører det ønskede resultat,
kan det resulterer i en bortvisning af eleven.

 

 1. Klasselæreren/forældrene indkalder til samtale

  1. På personniveau

  2. På klasseniveau
    

Hensigten er at afdække problemets årsag/omfang – samt aftale handleplaner og deadlines for, hvornår der skal være sket ændringer i eleven/klassens trivsel.
Skolens leder deltager i mødet. Skolelederen orienterer bestyrelsesformanden/bestyrelsen før og efter mødet.

 

 1. Såfremt de aftalte tiltag ikke medfører ændringer i elevens/klassens trivsel indenfor den aftalte tidsramme,
  kan det medfør, at eleven /eleverne ikke kan fortsætte på Fænøsund Friskole.

 2. Beslutningen om bortvisning tages af skolens bestyrelse efter indstilling fra skolens leder.

bottom of page